Plener i Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie „100 lat Niepodległości ” -9-14 lipca 2018r.


autor filmu: Łukasz Zabłocki

DZIEŃ PIERWSZY-9 lipca 2018r.

DZIEŃ DRUGI -10 lipca 2018 r.

DZIEŃ TRZECI- 11 lipca 2018r.

 DZIEŃ CZWARTY- 12 lipca 2018r.

 

 DZIEŃ PIĄTY-13 LIPCA 2018r.

ZAKOŃCZENIE PLENERU

FOTORELACJA   Z  ZAKOŃCZENIA PLENERU   red. EKSTRA SIERPC >>

Regulamin Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego Zawidz 2018
Założenia pleneru i warsztatów rzeźbiarsko -malarskich:
Plener rzeźbiarsko-malarski „Zawidz 2018” wpisuje się w cel ogólny zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Zawidz: Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji naszego obszaru,
Cel szczegółowy: Rozwój życia kulturalnego, promocja walorów i podtrzymywanie tożsamości społeczności wiejskiej. Podejmowanie inicjatyw w celu budowy wizerunku kulturowego i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej.
Założeniem pleneru i warsztatów rzeźbiarsko- malarskich, w którym weźmie udział 14 artystów rzeźbiarzy i 10 artystów malarzy jest rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców. Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, rozwój kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego; refleksja nad sztuką; Do uczestnictwa w plenerze malarskim zapraszamy artystów posługujących się techniką olejną.
CELE PLENERU RZEŹBIARSKO-MALARSKIEGO:
– integracja środowiska rzeźbiarskiego oraz zainicjowanie innych form sztuki ludowej wśród
mieszkańców Gminy Zawidz.
– szukanie korzeni i powrót do tradycji rzeźby ludowej w Zawidzu
– wymiana doświadczeń oraz narodziny samorodnych talentów,
– promocja Gminy Zawidz
CELE WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH i MALARSKICH:
– Przygotowanie i prowadzenie Plenerowej Letniej Szkoły Sztuki Ludowej w Zawidzu
Kościelnym
– Czerpanie z bogatego dorobku Rzeźby Ludowej w Zawidzu. Wystawa prac naszych
lokalnych twórców szczycących się wieloletnim dorobkiem artystycznym.
HONOROWY PATRONAT
Honorowym Patronem Projektu „ Plener i Warsztaty Rzeźbiarskie i Malarskie Zawidz 2018 „ jest Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
PATRONAT MEDIALNY:
Kurier Sierpecki i Tv. Sierpc, Radio 7 Mława
PATRONAT TECHNICZNY I WIZERUNKOWY
1. Andreas STIHL Sp. z o.o.
Organizatorzy i temat pleneru i warsztatów
I. Organizatorem pleneru i warsztatów rzeźbiarsko-malarskich jest Wójt Gminy Zawidz, Sołectwo Zawidz Kościelny, Szkoła Podstawowo w Zawidzu Kościelnym, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym , Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym oraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym.
II. Sponsorzy Projektu:
1. Gmina Zawidz
2. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
3. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
4. Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
5. Browar Kasztelan w Sierpcu
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7. GS w Zawidzu Kościelnym
8. Bank Spółdzielczy w Zawidzu Kościelnym
9. Inni darczyńcy
III. Tematem wiodącym rzeźb i obrazów jest ,, 100 lat Niepodległości ”.
IV. Termin, miejsce pleneru i ilość uczestników
1.Plener i Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie organizowane są w dniach 9- 14 lipca 2018
2. Plener kończy się wernisażem oraz wręczeniem nagród i wyróżnień w dniu
14.07.2018r. o godz.14.00 na terenie placu przed Urzędem Gminy.
3. Ilość miejsc ograniczona do 14 stoisk rzeźbiarskich oraz 10 stanowisk
malarskich. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Na dzień 9 lipca 2018 roku (ok. godziny 10:00) przewidziano przyjazd uczestników oraz zakwaterowanie (po zakwaterowaniu uczestnicy mogą przystąpić do działań twórczych).
Możliwe jest zakwaterowanie w dniu 8 .07.2017 r. wieczorem.
9.07.2017 r. około godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym uroczyste
otwarcie Pleneru z udziałem Organizatorów i zaproszonych gości.
5. W dniu 14.07.2017r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz
wykonanych rzeźb i obrazów. Zamknięcie Pleneru.
V. Informacje ogólne
1. Organizator zapewnia: nocleg w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym  sale wyposażone w łóżka polowe),
2. Wyżywienie: śniadanie , obiad i kolacja, kawa, herbata, – stołówka Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym (samoobsługa)
3. prysznic , WC – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym ,
4. drewno do rzeźbienia zapewnia Organizator,
5. Podobrazia malarskie zapewnia organizator
6. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
7. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
8. Każdy uczestnik musi wykonać przynajmniej jedną rzeźbę o tematyce ogłoszonej przez Organizatora . Charakterystyka rzeźb: rzeźba figuratywna powinna mierzyć około 2 metry.
9. Każdy z artystów malarzy wykona 2 prace na rzecz Organizatora.
10. Wszyscy biorący udział w plenerze otrzymają drewno dostosowane w miarę możliwości do projektów swoich rzeźb. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo). Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami rzeźbiarskimi. Stanowiska pracy oraz materiał będą losowo wybierane przez artystów.
11. Artyści Malarze będą pracowali własnymi farbami .
12. Na terenie pleneru – plac targowy – nie można spożywać alkoholu i palić tytoniu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez
uczestników pleneru wobec osób trzecich.
14. Organizator dla sprawnej organizacji i przebiegu Pleneru I Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich Zawidz 2018 ustanawia Komisarza Pleneru.
VI. Nagrody
1. Po zakończeniu pleneru powołane przez Organizatora jury oceni powstałe rzeźby oraz obrazy i wyłoni zwycięzców pleneru, którzy otrzymają nagrody.
2. Organizator przewiduje także dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
2. Informacje dodatkowe:
– Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby i obrazy staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.
– Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu rzeźby lub obrazu na rzecz Wójta Gminy Zawidz na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. – Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku rzeźby lub obrazu w dossier oraz innych materiałach promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość.
VII. Postanowienia końcowe:
1.Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.
2. Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszki, itp. oraz środki higieny osobistej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez jego winy , mające miejsce w trakcie trwania pleneru.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. Artyści zainteresowani udziałem w Plenerze zobowiązani są do przesłania wypełnionej karty zgłoszenia (zał. 1 Regulaminu) wraz z port folio na adres Organizatora drogą mailową, lub tradycyjną. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń – 20 czerwca 2018r.
Po otrzymaniu, weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru Artystów. O udziale w plenerze Artysta zostanie powiadomiony poprzez oficjalne Zaproszenie wysłane przez Organizatora.
7. Akceptacja zaproszenia przez Artystę zobowiązuje go do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia NW na czas trwania Pleneru i dołączenia kserokopii ubezpieczenia do umowy.
8. Organizator oświadcza, że w przypadku niepotwierdzenia udziału Artysty – port folia, oraz ewentualne projekty rzeźb przesłane na Plener zostaną zwrócone droga pocztową i nie będą wykorzystywane ani rozpowszechniane.
9. Z każdym Artystą Rzeźbiarzem podpisana zostanie umowa o dzieło (zał. 2 Regulaminu) regulująca między innymi prawa autorskie oraz wynagrodzenie. Przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 650,00 zł brutto.
10. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.
11. Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 20.06.2018r.: – osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Zawidzu Kościelnym, – elektronicznie na adres: ug.zawidz@wp.pl – pocztą na adres: Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym ul. Mazowiecka 24. Formularz zgłoszeniowy w załączniku
Serdecznie zapraszamy!!! Ilość miejsc ograniczona!!! .
Zespół Organizacyjny:
Przewodniczący Dariusz Franczak Wójt Gminy Zawidz
Zastępca Przewodniczącego  Andrzej Kanigowski   Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Wzajemna w Zawidzu