PLENER RZEŹBY LUDOWEJ 2015-regulamin

Regulamin Pleneru i Warsztatów Rzeźbiarskich Zawidz 2015

CELE PLENERU RZEŹBIARSKIEGO:
– integracja środowiska rzeźbiarskiego oraz mieszkańców Gminy Zawidz wokół idei twórczości ludowej,
– szukanie korzeni i powrót do tradycji rzeźby ludowej w Zawidzu
– wymiana doświadczeń oraz narodziny samorodnych talentów,
– promocja Gminy Zawidz
CELE WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH:
– Przygotowanie i prowadzenie Przyplenerowej Letniej Szkoły Rzeźby w Zawidzu Kościelnym
– Czerpanie z bogatego dorobku Rzeźby Ludowej w Zawidzu. Wystawa prac naszych lokalnych twórców szczycących się wieloletnim dorobkiem artystycznym.
HONOROWY PATRONAT
Honorowym Patronem Projektu „Plener i Warsztaty Rzeźbiarskie Zawidz 2015″ jest Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki
Organizatorzy i temat pleneru i warsztatów
I. Organizatorem pleneru rzeźbiarskiego jest Wójt Gminy Zawidz, Sołectwo Zawidz Kościelny, Szkoła Podstawowo w Zawidzu Kościelnym, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym , Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym oraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym..
II. Sponsorzy Projektu:
1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
2. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
3. Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
4. Browar Kasztelan w Sierpcu
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6. GS w Zawidzu Kościelnym
7. Firma drobiu Piotr Bruzda- Bieżuń
8. FHU Ireneusz Wojda-Zawidz

Patron medialny Kurier Sierpecki

III. Tematem wiodącym rzeźb jest ,, MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE”. Jest to bezpośrednie nawiązanie do 109- letniej historii strażackiej orkiestry dętej działającej przy OSP w Zawidzu Kościelnym, która powstała w 1906 r.
IV. Termin, miejsce pleneru i ilość uczestników
1. Plener Rzeźbiarski organizowany jest w dniach 6-12.07.2015r.z możliwością przedłużenia o 2 – 3 dni.
2. Plener kończy się wernisażem oraz wręczeniem nagród i wyróżnień w dniu 12.07.2014r. o godz.16.00 na terenie placu przed Urzędem Gminy.
3. Ilość miejsc ograniczona do 12 stoisk rzeźbiarskich. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Na dzień 6 lipca 2015 roku (ok. godziny 9:00) przewidziano przyjazd uczestników oraz zakwaterowanie (po zakwaterowaniu uczestnicy mogą przystąpić do działań twórczych).
Około godz. 12.00 uroczyste otwarcie Pleneru z udziałem zaproszonych gości.
5. W dniu 11.07.2015r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz wykonanych rzeźb. Zamknięcie Pleneru.
V. Informacje ogólne
1. Organizator zapewnia: nocleg w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (sale wyposażone w łóżka polowe),
2. Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja, kawa, herbata, – stołówka Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym
(samoobsługa)
3. prysznic , WC – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu
Kościelnym ,
4. drewno do rzeźbienia zapewnia Organizator,
5. uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
6. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
7. Każdy uczestnik musi wykonać przynajmniej jedną rzeźbę o tematyce ogłoszonej przez Organizatora . Charakterystyka rzeźb: rzeźba figuratywna powinna mierzyć około 2 metry.
8. Wszyscy biorący udział w plenerze otrzymają drewno dostosowane w miarę możliwości do projektów swoich rzeźb. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo). Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami rzeźbiarskimi. Stanowiska pracy oraz materiał będą losowo wybierane przez artystów.
9. Na terenie pleneru – plac targowy – nie można spożywać alkoholu i palić tytoniu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez uczestników pleneru wobec osób trzecich.
VI. Nagrody
1. Po zakończeniu pleneru powołane przez Organizatora jury oceni powstałe rzeźby i wyłoni zwycięzców pleneru, którzy otrzymają nagrody w wysokości: 1- nagroda 400 zł, 2- nagroda 300 zł, 3- nagroda 200 zł
2. Organizator przewiduje także dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
3. Informacje dodatkowe:
– Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.
– Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu rzeźby na rzecz Wójta Gminy Zawidz na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. – Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku rzeźby w dossier oraz innych materiałach promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość.
VII. Postanowienia końcowe:
1.Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.
2. Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszki, itp. oraz środki higieny osobistej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez jego winy , mające miejsce w trakcie trwania pleneru.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. Artyści zainteresowani udziałem w Plenerze zobowiązani są do przesłania wypełnionej karty zgłoszenia (zał. 1 Regulaminu) wraz z port folio na adres Organizatora drogą mailową, lub tradycyjną. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń – 20 czerwca 2015r. Po otrzymaniu, weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru Artystów. O udziale w plenerze Artysta zostanie powiadomiony poprzez oficjalne Zaproszenie wysłane przez Organizatora.
7. Akceptacja zaproszenia przez Artystę zobowiązuje go do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia NW na czas trwania Pleneru i dołączenia kserokopii ubezpieczenia do umowy.
8. Organizator oświadcza, że w przypadku niepotwierdzenia udziału Artysty – port folia, oraz ewentualne projekty rzeźb przesłane na Plener zostaną zwrócone droga pocztową i nie będą wykorzystywane ani rozpowszechniane.
9. Z każdym artystą podpisana zostanie umowa o dzieło (zał. 2 Regulaminu) regulująca między innymi prawa autorskie oraz wynagrodzenie.
Przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto.

10. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.
11. Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 20.06.2015r.: – osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Zawidzu Kościelnym, – elektronicznie na adres: ug.zawidz@wp.pl
pocztą na adres: Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym ul. Mazowiecka 24.
Formularz zgłoszeniowy w załączniku
Serdecznie zapraszamy!!! Ilość miejsc ograniczona!!! .

Zespół Organizacyjny
PrzewodniczącyWójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak
Zastępca PrzewodniczącegoAndrzej Kanigowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym”
pobierz kartę zgłoszenia>>     pobierz umowę o  dzieło>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *