Plener rzeźbiarsko-malarski 10-15 lipca 2017r.

autor filmu Łukasz Zabłocki

DZIEŃ PIERWSZY

DZIEŃ DRUGI

DZIEŃ TRZECI

DZIEŃ CZWARTY

 

ZAKOŃCZENIE PLENERU


Regulamin Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego  Zawidz 2017

pobierz broszurkę z informacjami o uczestnikach pleneru>>

UCZESTNICY PLENERU 2017

Artyści Rzeźbiarze:

 1. Jerzy Gołębiewski – Zawidz
 2. Alfreda Krajewska – Zawidz
 3. Krzysztof Krajewski – Zawidz
 4. Piotr Głowacz – Bardonki
 5. Roman Miklaszewski – Sierpc
 6. Wojciech Grzędowski – Petrykozy
 7. Robert Wyskiel – Gdynia
 8. Józef Mierzwa –Wałbrzych
 9. Jerzy Kącki – Mława
 10. Mieczysław Woźniak – Malbork
 11. Zbigniew Szczepański – Kutno
 12. Karol Szczepaniak-Kutno
 13. Jan Milczarek – Biała
 14. Łukasz Zabłocki – Lututów

Artyści Malarze:

 1. Marzena Mazurek-Siedlce
 2. Katarzyna Przybyłowska- Sierpc
 3. Monika Laskowska – Sierpc
 4. Marlena Lewandowska-Sierpc
 5. Julita Polipowska- Bronówek
 6. Renata Krawczyk-Warszawa
 7. Iwona Opara-Bielsk
 8. Wojciech Witkowski – Sierpc

Założenia pleneru i warsztatów rzeźbiarsko -malarskich: 

Plener rzeźbiarsko-malarski „Zawidz 2017”  wpisuje się w  cel ogólny zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Zawidz: Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji  naszego obszaru,

Cel szczegółowy:  Rozwój życia kulturalnego, promocja walorów i podtrzymywanie tożsamości społeczności wiejskiej. Podejmowanie inicjatyw w celu budowy wizerunku kulturowego i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej.

Założeniem pleneru i warsztatów rzeźbiarsko- malarskich, w którym weźmie udział 12 artystów rzeźbiarzy i  8 artystów malarzy jest rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł  inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców.  Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, rozwój kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego; refleksja nad sztuką;  Do uczestnictwa w plenerze malarskim zapraszamy artystów posługujących się techniką olejną.

CELE PLENERU RZEŹBIARSKO-MALARSKIEGO:

– integracja środowiska rzeźbiarskiego oraz zainicjowanie innych form sztuki ludowej wśród
mieszkańców Gminy Zawidz.
– szukanie korzeni  i powrót do tradycji rzeźby ludowej w Zawidzu
– wymiana doświadczeń oraz narodziny samorodnych talentów,
–  promocja Gminy Zawidz

CELE WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH i MALARSKICH:

– Przygotowanie i prowadzenie Plenerowej  Letniej Szkoły Sztuki Ludowej  w Zawidzu
Kościelnym

– Czerpanie z bogatego dorobku Rzeźby Ludowej w Zawidzu. Wystawa prac naszych
lokalnych twórców szczycących się wieloletnim dorobkiem artystycznym.

HONOROWY  PATRONAT

Honorowym Patronem Projektu „ Plener i Warsztaty Rzeźbiarskie i Malarskie Zawidz 2017 „   jest Pan Adam Struzik   –  Marszałek Województwa Mazowieckiego

PATRONAT MEDIALNY:

Kurier Sierpecki i Tv. Sierpc

PATRONAT TECHNICZNY I WIZERUNKOWY

 1. Andreas STIHL Sp. z o.o.
 2. Makita Sp. z o.o.
   ORGANIZATORZY I TEMAT PLENERU I WARSZTATÓW
 3. Organizatorem pleneru i warsztatów rzeźbiarsko-malarskich jest Wójt Gminy Zawidz, Sołectwo Zawidz Kościelny, Szkoła Podstawowo w Zawidzu Kościelnym, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym , Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym oraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym.
 4. Sponsorzy Projektu:
 5. Gmina Zawidz
 6. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
 7. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 8. Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
 9. Browar Kasztelan w Sierpcu
 10. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
 11. GS w Zawidzu Kościelnym
 12. Bank Spółdzielczy w Zawidzu Kościelnym
 13. Inni darczyńcy

III. Tematem wiodącym rzeźb i obrazów jest ,, ŚWIAT BAŚNI I LEGEND ”.
Jest   to bezpośrednie nawiązanie  do tradycji i podań ludowych naszego regionu .

 1. Termin, miejsce pleneru i ilość uczestników

1.Plener i Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie  organizowane są w dniach 10- 15 lipca 2017  2. Plener kończy się wernisażem oraz wręczeniem nagród i wyróżnień w dniu
15.07.2017r. o godz.14.00 na terenie placu przed Urzędem Gminy.
3. Ilość miejsc ograniczona do 12 stoisk rzeźbiarskich oraz 8 stanowisk
malarskich. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Na dzień 10 lipca 2017 roku (ok. godziny 9:00) przewidziano przyjazd uczestników oraz zakwaterowanie (po zakwaterowaniu uczestnicy mogą przystąpić do działań twórczych).

              Możliwe jest zakwaterowanie w  dniu  9.07.2017 r. wieczorem.

10.07.2017 r.  około  godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym uroczyste                         otwarcie Pleneru z udziałem Organizatorów i  zaproszonych  gości.

 1. W dniu 15.07.2017r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz wykonanych rzeźb i obrazów. Zamknięcie Pleneru.
 2. Informacje ogólne
 3. Organizator zapewnia: nocleg w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (sale wyposażone w łóżka polowe),
 4. Wyżywienie: śniadanie , obiad i kolacja, kawa, herbata, – stołówka Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym (samoobsługa)
 5. prysznic , WC – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu  Kościelnym ,
 6. drewno do rzeźbienia zapewnia Organizator,
 7. Podobrazia malarskie zapewnia organizator
 8. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
 9. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 10. Każdy uczestnik musi wykonać przynajmniej jedną rzeźbę o tematyce ogłoszonej przez Organizatora . Charakterystyka rzeźb: rzeźba figuratywna  powinna mierzyć około  2 metry.
 11. Każdy z artystów malarzy wykona 2 prace na rzecz Organizatora.
 12. Wszyscy biorący udział w plenerze otrzymają drewno dostosowane w miarę    możliwości do projektów swoich rzeźb. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji  wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo). Rzeźbiarze będą pracowali własnymi  narzędziami rzeźbiarskimi. Stanowiska pracy oraz materiał będą losowo wybierane  przez artystów.
 13. Artyści  Malarze będą  pracowali własnymi farbami .
 14. Na terenie pleneru – plac targowy – nie można spożywać alkoholu i palić tytoniu.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez

uczestników pleneru wobec osób trzecich.

 1. Nagrody
 2. Po zakończeniu pleneru powołane przez Organizatora jury oceni powstałe rzeźby   oraz obrazy  i wyłoni zwycięzców pleneru, którzy otrzymają
 3. Organizator przewiduje także dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
 4. Informacje dodatkowe:
  –  Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby i obrazy staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.

– Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu rzeźby lub obrazu na rzecz Wójta Gminy Zawidz na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. – Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku rzeźby lub obrazu  w dossier oraz innych materiałach promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość.

VII. Postanowienia końcowe:

1.Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.
2. Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszki, itp. oraz środki higieny osobistej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez jego winy ,
mające miejsce w trakcie trwania pleneru.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia
uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6.  Artyści zainteresowani udziałem w Plenerze zobowiązani są do przesłania wypełnionej karty zgłoszenia (zał. 1 Regulaminu) wraz z port folio na adres Organizatora drogą mailową, lub tradycyjną. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń – 20 czerwca 2017r.
Po otrzymaniu, weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru Artystów.
O udziale w plenerze Artysta zostanie powiadomiony poprzez oficjalne Zaproszenie wysłane przez Organizatora.

 1. Akceptacja zaproszenia przez Artystę zobowiązuje go do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia NW na czas trwania Pleneru i dołączenia kserokopii ubezpieczenia do umowy.
  8. Organizator oświadcza, że w przypadku niepotwierdzenia udziału Artysty – port folia, oraz ewentualne projekty rzeźb przesłane na Plener zostaną zwrócone droga pocztową i nie będą wykorzystywane ani rozpowszechniane.
  9. Z każdym Artystą Rzeźbiarzem podpisana zostanie umowa o dzieło (zał. 2 Regulaminu) regulująca między innymi prawa autorskie oraz wynagrodzenie. Przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 550,00 zł brutto.
  10. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.
 2. Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 20.06.2017r.: – osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Zawidzu Kościelnym,
  – elektronicznie na adres: ug.zawidz@wp.pl
  – pocztą na adres: Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym ul. Mazowiecka 24. Formularz zgłoszeniowy w
  załączniku.       Serdecznie zapraszamy!!! Ilość miejsc ograniczona!!! .

Zespół   Organizacyjny:
Przewodniczący:  Dariusz Franczak Wójt- Gminy Zawidz
Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Kanigowski-Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Wzajemna
w Zawidzu