Plener i warsztaty rzeźbiarsko-malarskie „Słoneczne Mazowsze” 8-13 lipca 2019r.

DZIEŃ PIERWSZY- 8 lipca 2019r.

DZIEŃ DRUGI- 9 lipca 2019r.

DZIEŃ TRZECI-10 lipca 2019r.

DZIEŃ CZWARTY- 11 lipca 2019r.

DZIEŃ PIATY  12 lipca 2019r.

 

 


UCZESTNICY:
Marcin Bielecki PRZEDBÓRZ
Edmund Szpanowski SIERPC
Jerzy Gołebiewski ZAWIDZ KOŚCIELNY
Roman Miklaszwski SIERPC
Józef Mierzwa WAŁBRZYCH
Mariusz Borowy TURZA WIELKA
Alfreda Krajewska ZAWIDZ KOŚCIELNY
Krzysztof Krajewski ZAWIDZ KOŚCIELNY
Mariusz Migasiński PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Łukasz Zabłocki LUTUTÓW
Marzena Mazurek SIEDLCE
Katarzyna Przybyłowska SIERPC
Monika Laskowska SIERPC
Wojciech Witkowski SIERPC
Marlena Lewandowska SIERPC
Iwona Opara BIELSK
Julita Polipowska BRONÓWEK
Jolanta Smykowska SIERPC
Anna Górecka SIERPC

 


Regulamin Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego  Zawidz 2019
Założenia pleneru i warsztatów rzeźbiarsko -malarskich: 
Plener rzeźbiarsko-malarski „Zawidz 2019”  wpisuje się w  cel ogólny zawarty w Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Zawidz: Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji  naszego obszaru,

Cel szczegółowy:  Rozwój życia kulturalnego, promocja walorów i podtrzymywanie tożsamości społeczności wiejskiej. Podejmowanie inicjatyw w celu budowy wizerunku kulturowego i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej.
Założeniem pleneru i warsztatów rzeźbiarsko- malarskich, w którym weźmie udział 10 artystów rzeźbiarzy i  10 artystów malarzy jest rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych, pragnienie uzyskania dzieł  inspirowanych przyrodą, zabytkami, architekturą i życiem mieszkańców.  Możliwość konfrontacji postaw twórczych i warsztatu, integracja środowisk twórczych, rozwój kultury, propagowanie idei tolerancji i pluralizmu kulturowego; refleksja nad sztuką;  Do uczestnictwa w plenerze malarskim zapraszamy artystów posługujących się techniką olejną.

 CELE PLENERU RZEŹBIARSKO-MALARSKIEGO:

 – integracja środowiska rzeźbiarskiego oraz zainicjowanie innych form sztuki ludowej wśród

   mieszkańców Gminy Zawidz.

– szukanie korzeni  i powrót do tradycji rzeźby ludowej w Zawidzu

 – wymiana doświadczeń oraz narodziny samorodnych talentów,

–  promocja Gminy Zawidz

CELE WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH i MALARSKICH:

– Przygotowanie i prowadzenie Plenerowej  Letniej Szkoły Sztuki Ludowej  w Zawidzu

   Kościelnym

– Czerpanie z bogatego dorobku Rzeźby Ludowej w Zawidzu. Wystawa prac naszych

   lokalnych twórców szczycących się wieloletnim dorobkiem artystycznym.

PATRONAT MEDIALNY:

Kurier Sierpecki i Tv. Sierpc,  Radio 7 Mława

PATRONAT TECHNICZNY I WIZERUNKOWY

 1. Andreas STIHL Sp. z o.o.

             Organizatorzy i temat pleneru i warsztatów

 1. Organizatorem pleneru i warsztatów rzeźbiarsko-malarskich jest: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu, Wójt Gminy Zawidz, Sołectwo Zawidz Kościelny, Szkoła Podstawowo w Zawidzu Kościelnym, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym , Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym oraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym.
 2. Sponsorzy Projektu:
 3. Gmina Zawidz
 4. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
 5. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 6. Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
 7. Browar Kasztelan w Sierpcu
 8. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
 9. GS w Zawidzu Kościelnym
 10. Bank Spółdzielczy w Zawidzu Kościelnym
 11. Inni darczyńcy
 • Tematem wiodącym rzeźb jest  „Święty Florian” a  obrazów „Słoneczne Mazowsze”
 1. Termin, miejsce pleneru i ilość uczestników

1.Plener i Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie  organizowane są w dniach 8– 13 lipca 2019
2. Plener kończy się wernisażem oraz wręczeniem nagród i wyróżnień w dniu
13.07.2019r. o godz.14.00 na terenie placu przed Urzędem Gminy.
3. Ilość miejsc ograniczona do 11 stoisk rzeźbiarskich oraz 8 stanowisk malarskich.                        Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Na dzień 8 lipca 2019 roku (ok. godziny 10:00) przewidziano przyjazd uczestników oraz zakwaterowanie (po zakwaterowaniu uczestnicy mogą przystąpić do działań twórczych).

              Możliwe jest zakwaterowanie w  dniu  7 .07.2019 r. wieczorem.

8.07.2019 r.  około  godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym uroczyste  otwarcie Pleneru z udziałem Organizatorów i  zaproszonych  gości.
5. W dniu 13.07.2019r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz                     wykonanych rzeźb i obrazów.    Zamknięcie Pleneru.

 1. Informacje ogólne
 2. Organizator zapewnia: nocleg w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (sale wyposażone w łóżka polowe),
 3. Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja, kawa, herbata, – stołówka Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym (samoobsługa)
 1. prysznic , WC – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu  Kościelnym ,
  drewno do rzeźbienia zapewnia Organizator, Podobrazia malarskie zapewnia organizator
 1. Uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
 2. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
 3. Każdy uczestnik musi wykonać przynajmniej jedną rzeźbę o tematyce ogłoszonej przez Organizatora . Charakterystyka rzeźb: rzeźba figuratywna  powinna mierzyć około  2 metry.
 4. Każdy z artystów malarzy wykona 2 prace na rzecz Organizatora.
 5. Wszyscy biorący udział w plenerze otrzymają drewno dostosowane w miarę    możliwości do projektów swoich rzeźb. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji  wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo). Rzeźbiarze będą pracowali własnymi  narzędziami rzeźbiarskimi. Stanowiska pracy oraz materiał będą losowo wybierane  przez artystów.
 6. Artyści  Malarze będą  pracowali własnymi farbami .
 7. Na terenie pleneru – plac targowy – nie można spożywać alkoholu i palić tytoniu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przezuczestników pleneru wobec osób trzecich.
 1. Organizator dla sprawnej organizacji i przebiegu Pleneru I Warsztatów Rzeźbiarsko-Malarskich Zawidz 2019 ustanawia Komisarza Pleneru.
 2. Nagrody
 3. Po zakończeniu pleneru powołane przez Organizatora jury oceni powstałe rzeźby   oraz obrazy  i wyłoni zwycięzców pleneru, którzy otrzymają
 4. Organizator przewiduje także dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
 5. Informacje dodatkowe:

 –  Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby i obrazy staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.

– Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu rzeźby lub obrazu na rzecz Wójta Gminy Zawidz na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. – Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku rzeźby lub obrazu  w dossier oraz innych materiałach promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość.

VII. Postanowienia końcowe:

1.Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.

 1. Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszki, itp. oraz środki higieny osobistej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez jego winy , mające miejsce w trakcie trwania pleneru.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.
 4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 5. Artyści zainteresowani udziałem w Plenerze zobowiązani są do przesłania wypełnionej karty zgłoszenia (zał. 1 Regulaminu) wraz z port folio na adres Organizatora drogą mailową, lub tradycyjną. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń – 20 czerwca 2019r.

 Po otrzymaniu, weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru Artystów. O udziale w plenerze Artysta zostanie powiadomiony poprzez oficjalne Zaproszenie wysłane przez Organizatora.

 1. Akceptacja zaproszenia przez Artystę zobowiązuje go do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia NW na czas trwania Pleneru i dołączenia kserokopii ubezpieczenia do umowy.
 2. Organizator oświadcza, że w przypadku niepotwierdzenia udziału Artysty – port folia, oraz ewentualne projekty rzeźb przesłane na Plener zostaną zwrócone droga pocztową i nie będą wykorzystywane ani rozpowszechniane.
 3. Z każdym Artystą Rzeźbiarzem i Malarzem podpisana zostanie umowa o dzieło (zał. 2 Regulaminu) regulująca między innymi prawa autorskie oraz wynagrodzenie. Przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 660,00 zł brutto.
 4. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.
 5. Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 20.06.2019r.: – osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Zawidzu Kościelnym, – elektronicznie na adres: ug.zawidz@wp.pl – pocztą na adres: Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym ul. Mazowiecka 24. Formularz zgłoszeniowy w załączniku

 Serdecznie zapraszamy!!! Ilość miejsc ograniczona!!! .

                                           Zespół   Organizacyjny

                 Zastępca Przewodniczącego                                     Przewodniczący

                     Andrzej Kanigowski                                                Dariusz Franczak

               Prezes Zarządu Stowarzyszenia                                Wójt Gminy Zawidz

                Pomoc Wzajemna w Zawidzu